PROMOCJE
Poduszka ozdobna z łuską gryki wzór Łąka / PREZENT
42,77 zł 38,49 zł
szt.
Poduszka ozdobna z GORCZYCA wzór gwiazdki / RELAKS
26,73 zł 24,06 zł
szt.
Poduszka ozdobna z łuską gryki wzór Motylki / Relaks
35,64 zł 32,08 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY NATUROMAT.PL

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY TOWARÓW

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

VII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY I DRUKI ODSTĄPIEŃ

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona NATUROMAT.PL działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów kupna sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego, oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę naturomat.pl i  zasady świadczenia tych usług,.
 3. Każdy Konsument z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zakupu  za pośrednictwem  Strony NATUROMAT.PL zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

II. DEFINICJE

 1. SKLEP – Sklep internetowy https://naturomat.pl
 1. SPRZEDAWCA - Dorota Gajewska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą NET WAKACJE Dorota Gajewska, adres siedziby: 36-213 Haczów 838, adres do doręczeń: 36-213 Haczów 838, NIP: 6841087468,  REGON: 370499530, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1.05.2000r,, adres poczty elektronicznej: biuro@naturomat.pl, tel. 514485063.
 1. KUPUJĄCY – każdy podmiot robiący zakupy w sklepie internetowym pl.
 1. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej w rozumieniu przepisów KODEKSU CYWILNEGO
 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu internetowego https://naturomat,pl.
 1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, w celu realizacji zamówienia.
 2. NEWSLETTER – usługa elektroniczna pozwalająca klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących ze sklepu.

 

  III. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego naturomat.pl jest dostępne przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę. W celu złożenia zamówienia klient wybiera i zaznacza interesujące go artykuły, po czym akceptuje zakupy poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego i zapłatę za towar oraz koszty wysyłki.
 1. Umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą zostaje zawarta w momencie otrzymania przez klienta oświadczenia sprzedawcy o realizacji zamówienia, co odbywa się drogą mailową do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia przez sprzedawcę
 1. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub fakturą, wysłaną drogą mailową lub dołączana do przesyłki, jeżeli kupujący wyrazi taką potrzebą

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Autopay S.A.
 2. Dostępne formy płatności:
  1.1. Tradycyjny przelew bankowy na rachunek firmy, nr:
  90 1140 2004 0000 3802 7881 6509
  1.2. Ekspresowy przelew bankowy za pośrednictwem Autopay S.A.
  1.3. Płatność przy odbiorze
  1.4 Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
       W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek   bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Koszt przesyłki zależy od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz wybranego rodzaju przesyłki. Informacje dostępne na stronie www.naturomat.pl
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Zamówione towary dostarcza Poczta Polska, Kurier In post, Kurier DHL, w dni robocze od poniedziałku do piątku pod adres podany podczas składania zamówienia
 2. Istnieje możliwość wyboru odbioru własnego, adres do odbioru, tylko w przypadku wcześniejszego uzgodnienia ze sprzedawcą
 3. Po dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika, kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera i w razie wystąpienia uszkodzeń powinien zostać spisany protokół szkody, który może być podstawą do reklamacji

 VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć  klientowi zamawiany towar bez wad
 2. Klient może złożyć reklamację:

      -  w formie pisemnej, na adres mailowy: sklep@naturomat.pl

      - telefonicznie, pod nr tel. 514485063, 

      - w formie pisemnej na adres sklepu podany w zakładce kontakt    

 1. Po rozpatrzeniu reklamacji, reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres sprzedawcy.  Koszt związany z odesłaniem towaru zostanie zwrócony klientowi po otrzymaniu przesyłki i uwzględnieniu reklamacji w ciągu 14 dni.

 

VII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I DRUKI ODSTĄPIEŃ

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 1. W przypadku odstąpienia, konsument odsyła zamówiony towar na adres 36-213 HACZÓW 838 po wcześniejszym poinformowaniu sprzedawcy na własny koszt
 1. Towar zwracany musi być w stanie nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach aby mógł być podstawą zwrotu
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), najpóźniej do 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
 1. Druk odstąpienia od umowy może być sporządzony w dowolnej formie, musi zawierać dane kupującego oraz listę towarów zawartą w zwracanym zamówieniu

 

VIII.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE US ŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o charakterze jednorazowym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 2. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naturomat.pl

    3.  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i      bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 1. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

     Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez konsumenta rezultatu, konsument może między innymi:

-   zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Adresy dostępne na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

-   skorzystać z  bezpłatnej pomocy rzecznika praw konsumenta

 X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma NETWAKACJE Dorota Gajewska, z siedzibą 36-213 Haczów 838
 2. Dane osobowe kupującego przechowywane są za zgodą kupującego do realizacji umowy zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl