HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ TOM II GIOVANNI REALE Platon i Arystoteles

Dostępność: in stock
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 49,95 zł 49.95
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ TOM II GIOVANNI REALE

Autor: Giovanni Reale
Tłum.: Edward Iwo Zieliński
Seria: Historia filozofii starożytnej
Tom: 2
Miejsce i rok wydaniaLublin 2012
Stron
599
ISBN:
 978-83-7702-524-6
Oprawa
miękka
Tom II  Platon i Arystoteles
 

SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE

PLATON I ARYSTOTELES

CZĘŚĆ PIERWSZA:
PLATON I ODKRYCIE PRZYCZYNY PONADZMYSŁOWEJ. &laquoDRUGIE ŻEGLOWANIE&raquo

SEKCJA PIERWSZA:
WIELKIE ZDERZENIE KULTURY &laquoPISMA&raquo I KULTURY &laquoPRZEKAZYWANIA USTNEGO&raquo ORAZ RÓŻNE SPOSOBY KOMUNIKOWANIA PRZEKAZU FILOZOFICZNEGO U PLATONA
I. PLATOŃSKA PRÓBA WYPOŚRODKOWANIA MIĘDZY &laquoPISMEM&raquo A &laquoPRZEKAZEM USTNYM&raquo ORAZ STRUKTURALNY ZWIĄZEK &laquoPISMA&raquo Z TYM CO &laquoNIEPISANE&raquo
1. Dlaczego do zrozumienia myśli Platona konieczne jest przezwyciężenie kryterium tradycyjnego i wypracowanie nowego 2. Platońska ocena wartości pisma w Fajdrosie 3. Świadectwa Platona zawarte w Liście VII 4. Istotne elementy &laquonauk niepisanych&raquo Platona przekazane przez tradycję pośrednią 5. Jak należy rozumieć termin &laquoezo-teryczny&raquo zastosowany do określenia niepisanej myśli Platona 6. Znaczenie, doniosłość i cele pism platońskich 7. &laquoPomoc&raquo, jaką pismom platońskim niesie tradycja pośrednia
II. WIELKIE PROBLEMY ZWIĄZANE Z INTERPRETACJĄ PLATONA ŁATWIEJSZE DO ROZWIĄZANIA W ŚWIETLE NOWYCH BADAŃ
1. Kwestia jedności i systemu w myśli Platona 2. Problem ironii i jej funkcji w dialogach platońskich 3. Rozstrzygająca kwestia &laquoewolucji&raquo myśli Platona 4. &laquoMit&raquo i &laquologos&raquo u Platona 5. Wielość aspektów i zastosowań filozofii platońskiej

SEKCJA DRUGA:
METAFIZYCZNO-DIALEKTYCZNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ
I. &laquoDRUGIE ŻEGLOWANIE* JAKO PRZEJŚCIE OD FIZYCZNYCH BADAŃ PRESOKRATYKÓW DO POZIOMU METAFIZYCZNEGO
1. Konfrontacja z filozofami przyrody i stwierdzenie niespójności ich nauki 2. Konfrontacja z Anaksagorasem i stwierdzenie niewystarczalności umysłu kosmicznego w takiej postaci, w jakiej został przezeń przedstawiony 3. Wielka metafora &laquodrugiego żeglowania&raquo jako symbol dotarcia do tego co ponadzmysłowe 4. Dwa etapy &laquodrugiego żeglowania&raquo: teoria idei i teoria zasad 5. Trzy wielkie centra filozofii Platona: teoria idei, zasad i Demiurga
II. PLATOŃSKA TEORIA IDEI I NIEKTÓRE PROBLEMY Z NIĄ ZWIĄZANE
1. Kilka uściśleń odnośnie do terminu &laquoidea&raquo i jego znaczenia 2. Metafizyczno-ontologiczne cechy idei 3. Najważniejsza metafizyczna cecha idei: &laquojedność&raquo 4. Platoński dualizm jako wyraz transcendencji 5. Wielki problem relacji między światem idei a światem rzeczy zmysłowych
III. &laquoNIEPISANE NAUKI&raquo O PIERWSZYCH I NAJWYŻSZYCH ZASADACH ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WIELKIE KONCEPCJE METAFIZYCZNE
1. Pierwsze zasady utożsamione z Jednym i Diadą tego co wielkie-i-małe 2. Byt jako synteza (mieszanina) obydwu zasad 3. Kategorialny podział rzeczywistości Liczby idealne i liczbowa struktura rzeczywistości Byty matematyczne
IV. METAFIZYKA W ŚWIETLE PROTOLOGII &laquoNAUK NIEPISANYCH* ORAZ ALUZJE, JAKIE PLATON CZYNI DO NAUKI O ZASADACH
1. Odsetki o Dobru spłacone przez Platona w Państwie i niespłacony dług 2. Parmenides i jego znaczenie 3. Ontologia najwyższych rodzajów w Sofiście i metafora &laquoojcobójstwa Parmenidesa&raquo 4. Wielkie metafizyczne tezy Fileba: dwubiegunowa struktura rzeczywistości, cztery najwyższe rodzaje oraz najwyższa Miara jako Absolut
V. NAUKA O DEMIURGU I KOSMOLOGIA
1. Miejsce świata fizycznego w kręgu rzeczywistości według Platona 2. Demiurg i jego rola metafizyczna 3. Materialna zasada świata zmysłowego, jego rola metafizyczna i związek z Diadą 4. &laquoJedno&raquo jako cecha charakteryzująca działanie Demiurga 5. Stwórcze działanie platońskiego Demiurga pojęte w wymiarze helleńskim 6. Demiurg (a nie idea Dobra) jest Bogiem Platona
VI. GNOZEOLOGIA I DIALEKTYKA
1. Anamneza jako źródło i warunek poznania w Menonie 2. Potwierdzenie nauki o anamnezie w następnych dialogach 3. Stopnie poznania zarysowane w Państwie 4. Dialektyka 5. Protologiczne osadzenie dialek-tyki na jedności i wielości
VII. KONCEPCJA SZTUKI I RETORYKI
1. Sztuka jako odejście od bytu i prawdy 2. Retoryka jako zafałszowanie prawdy

SEKCJA TRZECIA:
ETYCZNO-RELIGIJNO-ASCETYCZNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ ORAZ JEGO ZWIĄZKI Z PROTOLOGIĄ &laquoNAUK NIEPISANYCH&raquo
I. ZNACZENIE MISTYCZNO-RELIGIJNO-ASCETYCZNEGO SKŁADNIKA PLATONIZMU
II. NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY, JEJ POZAZIEMSKIE LOSY I REINKARNACJA
1. Dowody nieśmiertelności duszy 2. Eschatologiczne losy duszy 3. Metempsychoza
III. NOWA ASCETYCZNA MORALNOŚĆ
1. Dualizm antropologiczny i znaczenie związanych z nim paradoksów 2. Uporządkowanie i osadzenie nowej skali wartości 3. Platoński antyhedonizm 4. Oczyszczenie duszy, cnota i poznanie
IV. MISTYKA PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI
1. Przyjaźń (philia) i &laquoPierwszy Przyjaciel&raquo 2. &laquoMiłość platoniczna&raquo
V. PLATON PROROKIEM?
VI. ETYCZNO-RELIGIJNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ I JEGO POWIĄZANIA Z PROTOLOGIĄ &laquoNAUK NIEPISANYCH&raquo

SEKCJA CZWARTA:
POLITYCZNY SKŁADNIK PLATONIZMU I JEGO ZWIĄZKI Z PROTOLOGIĄ &laquoNAUK NIEPISANYCH&raquo
I. WAGA I ZNACZENIE POLITYCZNEGO SKŁADNIKA PLATONIZMU
1. Stwierdzenia Listu VII 2. Różnica między platońską i współczesną koncepcją polityki
II. POLITEIA, CZYLI KONSTRUOWANIE PAŃSTWA IDEALNEGO
1. Perspektywy odczytywania Państwa 2. Państwo doskonałe i odpowiadający mu typ człowieka 3. System wspólnoty życia wojowników i wychowanie kobiety w państwie idealnym 4. Filozof a państwo idealne 5. Wychowanie filozofów w idealnym państwie i &laquonajwiększa wiedza&raquo 6. Państwa zdeprawowane i odpowiadające im typy ludzi 7. Państwo, szczęście ziemskie i pozaziemskie 8. Państwo we wnętrzu człowieka
III. POLITYK, PRAWO PISANE I USTROJE
1. Problem w Polityku 2. Formy możliwych ustrojów 3. &laquoSprawiedliwy środek&raquo i sztuka polityki
IV. &laquoPAŃSTWO DRUGIE&raquo Z PRAW
1. Cel Praw i ich relacja do Państwa 2. Kilka podstawowych koncepcji z Praw
V. POLITYCZNY SKŁADNIK MYŚLI PLATOŃSKIEJ I JEGO ZWIĄZKI Z PROTOLOGIĄ &laquoNAUK NIEPISANYCH&raquo

SEKCJA PIĄTA:
PODSUMOWANIE MYŚLI PLATOŃSKIEJ
I. &laquoMIT JASKINI&raquo JAKO SYMBOL WSZYSTKICH PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW MYŚLI PLATONA
II. KILKA SZCZYTOWYCH OSIĄGNIĘĆ MYŚLI PLATONA, KTÓRE POZOSTAŁY PUNKTAMI ODNIESIENIA W DZIEJACH MYŚLI ZACHODNIEJ


CZĘŚĆ DRUGA:
ARYSTOTELES I SYSTEMATYZACJA WIEDZY FILOZOFICZNEJ

SEKCJA PIERWSZA:
RELACJE MIĘDZY ARYSTOTELESEM I PLATONEM. KONTYNUACJA &laquoDRUGIEGO ŻEGLOWANIA&raquo
I. WPROWADZENIE KRYTYCZNE: METODA HISTORYCZNO-GENETYCZNA I WSPÓŁCZESNA INTERPRETACJA MYŚLI ARYSTOTELESOWSKIEJ
II. PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA MIĘDZY ARYSTOTELESEM I PLATONEM: KONTYNUACJA &laquoDRUGIEGO ŻEGLOWANIA&raquo
III. PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY ARYSTOTELESEM I PLATONEM

SEKCJA DRUGA:
METAFIZYKA I NAUKI TEORETYCZNE
I. METAFIZYKA
1. Pojęcie i cechy charakterystyczne metafizyki 2. Cztery przyczyny 3. Byt i jego znaczenia oraz sens formuły &laquobyt jako byt&raquo 4. Arystotelesowski wykaz znaczeń bytu i jego struktura 5. Uściślenia odnośnie do znaczeń bytu 6. Zagadnienie substancji 7. Problem &laquoousia&raquo w ogóle: forma, materia, synolon i cechy określające pojęcie substancji 8. Arystotelesowska &laquoforma&raquo nie jest ogólna 9. Akt i możność 10. Wykazanie istnienia substancji ponadzmysłowej 11. Natura Nieruchomego Poruszyciela 12. Jedność i wielość tego co boskie 13. Bóg a świat
II. FIZYKA
1. Charakterystyka fizyki Arystotelesowskiej 2. Zmiana i ruch 3. Miejsce i próżnia 4. Czas 5. Nieskończoność 6. &laquoPiąta istota&raquo (ąuinta essentia) i podział na świat podksiężycowy i niebiański
III. PSYCHOLOGIA
1. Arystotelesowska koncepcja duszy 2. Trójpodział duszy 3. Dusza wegetatywna 4. Dusza zmysłowa 5. Dusza rozumna
IV. MATEMATYKA

SEKCJA TRZECIA:
NAUKI PRAKTYCZNE: ETYKA I POLITYKA
I. ETYKA
1. Relacje między etyką i polityką 2. Najwyższe dobro człowieka: szczęście 3. Wyprowadzenie &laquocnót&raquo z &laquoczęści duszy&raquo 4. Cnoty etyczne 5. Cnoty &laquodianoetyczne&raquo 6. Doskonałe szczęście 7. Przyjaźń a szczęście 8. Przyjemność a szczęście 9. Psychologia aktu moralnego
II. POLITYKA
1. Koncepcja państwa 2. Zarządzanie rodziną 3. Obywatel 4. Możliwe formy państwa 5. Państwo idealne

SEKCJA CZWARTA:
POŁOŻENIE PODWALIN POD LOGIKĘ RETORYKA I POETYKA
I. POŁOŻENIE PODWALIN POD LOGIKĘ
1. Pojęcie logiki, czyli &laquoanalityki&raquo 2. Ogólna charakterystyka pism logicznych i geneza logiki Arystotelesowskiej 3. Kategorie, terminy, definicja 4. Zdania (Hermeneutyka) 5. Sylogizm 6. Sylogizm naukowy, czyli dowodzenie 7. Poznanie bezpośrednie 8. Zasady dowodzenia 9. Sylogizm dialektyczny, sylogizmy erystyczne i paralogizmy 10. Logika a rzeczywistość
II. RETORYKA
1. Platońska geneza Arystotelesowskiej retoryki 2. Definicja retoryki i jej relacje do dialektyki, etyki i polityki 3. Różne środki przekonywania 4. Entymemat, przykład i przesłanki sylogizmu retorycznego 5. Trzy rodzaje retoryki 6. Toposy retoryki 7. Ogólne wnioski odnośnie do Retoryki
III. POETYKA
1. Koncepcja nauk wytwórczych 2. Poetycka mimesis 3. Piękno 4. Katharsis

SEKCJA PIĄTA:
PODSUMOWANIE FILOZOFII ARYSTOTELESOWSKIEJ
I. LOSY FILOZOFII ARYSTOTELESOWSKIEJ
II. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I APORIE FILOZOFII ARYSTOTELESOWSKIEJ

OBJAŚNIENIA

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl